Information om hur ÖSB behandlar dina personuppgifter

Här kan du ta del av övergripande information om varför, hur och med vilket lagstöd ÖSB behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande ÖSB:s behandling av dina personuppgifter.

ÖSB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi utför. Det innebär att vi har ansvar för våra behandlingar av dina personuppgifter är i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU:s dataskyddsförordning) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen). Denna lagstiftning omfattar all behandling som sker på automatisk väg samt manuella register.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, e-postadress, kön, yrke eller egendomar.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, läsa, spara, ändra, radera, strukturera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Läs mer om personuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Hur behandlar ÖSB dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna offerera, teckna och administrera avtal för försäkringar samt för att hantera dina anspråk och ersätta dig när du drabbas av en förlust eller skada. Även för att ha rätt information i vårt kundregister och därigenom kunna hjälpa dig med dina ärenden och för att ge dig personlig och digital service.

I det fall du är försäkringstagare är vår rättsliga grund för behandlingen av dina personuppgifter att den är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra avtal med dig samt för att kunna vidta åtgärder som du begärt innan ett sådant avtal ingås. Viss behandling har också som rättslig grund att du har samtyckt till behandlingen eller att den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag, till exempel försäkringsavtalslagen (2005:104). När det behövs för att vi säkert ska kunna identifiera dig behandlar vi även personnummer.

Vi behandlar även personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster i olika kanaler och följa upp våra marknadsförings-och säljaktiviteter. Vi stödjer då vår behandling av dina personuppgifter på en så kallad intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra våra tjänster och produkter till dig och följa upp eventuell respons.

Hur samlar ÖSB in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från dig vid våra kontakter med dig genom till exempel webbplatsen, telefon eller e-post.

Vem kan ta del av de personuppgifter vi behandlar?

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på ÖSB som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

I vissa fall använder vi personuppgiftsbiträden som får del av och behandlar personuppgifter för ÖSB:s räkning. Personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifter enligt de ändamål och instruktioner som vi lämnar och ÖSB ansvarar fortfarande för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Vi använder exempelvis personuppgiftsbiträde för vissa ekonomi- och IT-tjänster.

Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (se dock om sociala medier) och vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar ÖSB dina personuppgifter?

De uppgifter vi behandlar för att upprätta en offert sparar vi i sex månader efter att offerten slutat gälla, om den inte leder till ett avtal.

När vi ingår avtal behandlar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter i minst tio år med hänsyn till gällande regler om preskription.

Även uppgifter hänförliga till anmälda skador sparar vi i tio år efter att skadan slutreglerats, med hänsyn till gällande regler om preskription och regressrätt. I vissa fall föreligger rätt till ersättning även efter att tio år och i de fallen sparar vi uppgifterna så länge som denna rätt föreligger.

Vi följer även bestämmelser om bevarande av handlingar i bolag.

Andra personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter:

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Rätt till information (registerutdrag)

Du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag från oss. Om du gör det kommer du att få ett utdrag över de personuppgifter om dig som vi behandlar, tillsammans med information om hur vi behandlar dem. Ange gärna vilken/vilka behandlingar din begäran gäller.

Rätt till rättelse

Vi är ansvariga för att se till att de uppgifter vi behandlar om dig är riktiga och uppdaterade. Rätten till rättelse innebär att du, om du upptäcker att en

uppgift som rör dig är felaktig eller ofullständig, har rätt att få uppgiften rättad eller kompletterad utan att det tar onödigt långt tid.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder utifrån vårt (eller en samarbetspartners) berättigade intresse. Efter din invändning får vi bara fortsätta behandla dina uppgifter om vi kan visa på avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som vi använder för direkt marknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direkt marknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar personuppgiftsbehandlingen om dig under vissa förutsättningar. Med begränsning menas att vissa uppgifter markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Rätten till radering innebär att du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal och att den sker automatiserat. Du har även rätt att få uppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke i de fall vi grundar vår behandling av dina uppgifter på ditt samtycke.

Rätt att framföra klagomål mot ÖSB:s behandling av dina personuppgifter

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att använda kontaktuppgifterna längre ner på sidan för att berätta för oss vad du är missnöjd med. Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

(IMY). Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.

Om du har frågor kring personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta oss.