Ordlista

Innom försäkringsvärlden finns det många ord som kan vara svåra att förstå. Här har vi samlat en del av dem och försökt förklara innebörden av dem.

Aktsamhetskrav 

Aktsamhetskrav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att hålla båten länsad eller att låsa fast din utombordsmotor. Om du inte följer reglerna riskerar du att få minskad ersättning. 

Bedrägeri 

Bedrägeri är ett brott där någon uppsåtligen vilseleder annan för sin egen vinning. Det kan exempelvis vara att medvetet lämna oriktiga uppgifter för att få försäkringsersättning, anmäla en skada som inte inträffat eller överdriva värdet på det som stulits eller gått sönder. 

Båt 

Med båt avses skrov, däck, överbyggnad, roder och köl. Med båt likställs också vattenskoter om inget annat särskilt anges. 

Båttillbehör

Båttillbehör är sådana tillbehör som hör till båten och som kan anses vara normala för den aktuella båten.

Ekonomisk invaliditet 

Se Invaliditet 

Extra självrisk 

Se Självrisk 

Färd 

Med färd avser vi här användande av eller aktivitet med båten på annan plats än ordinarie förtöjningsplats. 

Förskingring 

Förskingring är ett brott där någon på lovlig väg har fått tillgång till egendom, som någon annan äger, och som sen hanterar denna egendom på ett olovligt sätt. Det kan till exempel vara en hyrestagare som avviker eller säljer båten för egen räkning. 

Försäkrad 

Försäkrad är den person som försäkringen gäller för och vars intresse, till exempel båten, är försäkrat. 

Försäkrat intresse 

För att kunna få hjälp av försäkringen måste du vara juridisk ägare och huvudsaklig brukare. Du kan till exempel inte få ersättning från en försäkring där du inte äger båten. 

Försäkringsbelopp 

Med försäkringsbelopp menar vi den maximala ersättning som kan betalas ut från försäkringen vid skada. Försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningspriset med avdrag för ålder och bruk. Om återanskaffning inte kan ske, ska beloppet i stället anses motsvara vad det skulle ha kostat att omedelbart före försäkringsfallet anskaffa likvärdig egendom. Försäkringsbeloppet ska motsvara det sammanlagda marknadsvärdet av den försäkrade båten med dess tillbehör exklusive eventuell jolle, den personliga lösegendomen samt uppläggningsmaterial och oregistrerad trailer. 

Försäkringsbrev 

Försäkringsbrev är den handling du får från oss. Den innehåller detaljerad information om vad som gäller för just din försäkring och är ett avtal mellan dig och ditt länsförsäkringsbolag. 

Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är det bolag som ingått avtal med dig som försäkringstagare. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare. 

Försäkringsperiod 

Försäkringsperiod är den avtalade giltighetstiden för försäkringen. Försäkringsperioden framgår av försäkringsbrevet. 

Försäkringstagare 

Försäkringstagare är den som har avtal om försäkring med länsförsäkringsbolaget. 

Grundsjälvrisk 

Se Självrisk 

Invaliditet 

Vid invaliditet skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. 

Medicinsk invaliditet 

Medicinsk invaliditet är om du efter ett olycksfall får en bestående nedsättning av den fysiska kroppsfunktionen. Nedsättningen mäts i procent efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen. 

Ekonomisk invaliditet 

Om du skadar dig så illa att du får en framtida bestående nedsatt arbetsförmåga med minst 50 procent är det fråga om ekonomisk invaliditet. 

Marknadsvärde 

Marknadsvärdet är det pris som mest sannolikt kan erhållas vid försäljning av ett föremål på den allmänna marknaden, det vill säga återanskaffningskostnaden för motsvarande egendom i Sverige med hänsyn tagen till ålder och skick. 

Medicinsk invaliditet 

Se Invaliditet 

Nedsättning 

Nedsättning innebär att du inte får full ersättning. Till exempel kan ersättningen sättas ned, det vill säga minskas, om aktsamhetskraven i villkoret inte följts. 

Olycksfallsskada 

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. 

Omfattning 

Vad, var och hur försäkringen gäller. 

Personliga tillhörigheter 

Med personliga tillhörigheter menar vi egendom för privat bruk som inte är båttillbehör samt utrustning som inte kan anses vara normala för båtar av samma slag som den försäkrade. 

Premieavi 

Meddelande om vad och när du ska betala. 

Preskription 

Preskription innebär att du kan förlora din möjlighet till ersättning från försäkringen om du inte framställer ditt krav inom en viss tid. 

Prisbasbelopp 

Prisbasbeloppet är ett belopp som grundar sig på prisutvecklingen i samhället och som bestäms av regeringen varje år. Det används bland annat för beräkning av vissa ersättningsbelopp. 

Plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse 

Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska ha inträffat oväntat och normalt inte gå att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). I vissa fall måste den plötsliga och oförutsedda händelsen vara orsakad av yttre påverkan (utifrån kommande 

Självrisk 

Självrisk är den del av skadekostnaden som du enligt försäkringsvillkoren själv får stå för vid varje skadetillfälle. Vi använder oss av tre olika typer av självrisk, se även C Självrisker. 

Grundsjälvrisk 

Grundsjälvrisk är ett begrepp inom Länsförsäkringar som beskriver den grundläggande, lägsta självrisk för en försäkring. Begreppet har inget med grundstötning att göra. 

Hur stor grundsjälvrisken är framgår av ditt försäkringsbrev. 

Vald självrisk 

Vald självrisk är den självrisk du valde när du tecknade försäkringen. Vald självrisk gäller för de flesta skadehändelser. 

Hur stor självrisken är framgår av ditt försäkringsbrev. 

Extra självrisk 

Vissa skadehändelser gäller med en extra självrisk. Vilka händelser och hur stor den extra självrisken är framgår av villkoret. 

Släpjolle 

Med släpjolle avser vi sådan båt som används tillsammans med den försäkrade båten. Den ska stå i rimligt proportion till den försäkrade båtens storlek och värde. Jolle avsedd för kappsegling måste ha en separat försäkring. 

Tvist 

Med tvist avses ett krav som helt eller delvis avvisas och som kan prövas av dispaschör eller i allmän domstol. 

Underförsäkrad 

Underförsäkring innebär att försäkringsbeloppet understiger marknadsvärdet för den försäkrade egendomen. 

Vald självrisk 

Se Självrisk 

Efter en sjunkskada som orsakade omfattande skador på min båt fick jag fantastisk och snabb hjälp av Peter på ÖSB. All kommunikation och dokumentation sköttes klanderfritt och jag rekommenderar alla mina båtvänner att kontakta Peter för att försäkra sin båt.
Johan Edsler

Fritidsbåt

Vi drabbades av skada på vår fiskebåt. Kontaktade ÖSB och hjälpen kom omgående med både snabbt svar och lösning så vi kunde åka ut på havet igen.
Kjell Sörensson

Fiskebåt Västerland

Vi drabbades av en grundstötning på vår fiskebåt. Kontaktade ÖSB och fick en bra återkoppling och en snabb handläggning. Precis så man önskar av sitt försäkringsbolag!
Gustav Grundén

GG 173 Grace